1. A játék és a szervező Jelen szabályzat a Pekedli Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/pekedlionlinepiac oldalán futó „üzenőfali játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

 

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Veszprém megyében lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

 • A Játék időtartama: 2020.11.24.-2020.11.27. 23:59
 • Nyertesek száma: 1 fő. Nyeremény, 1db bordó-arany adventi koszorú, 1 db Sweet Selection & Nahua mézeskalácsos forrócsoki, 1 db Sweet Selection & Nahua karácsonyi fehércsoki tábla, 1 db Sweet Selection & Nahua ,,mézi” csokiválogatás, 1 üveg hámozott dió, 1 üveg mák, 1 db Hajnali Manna Fahéjas almás sült tea, 1 db Hajnali Manna Rumos gesztenyelekvár.
 • Sorsolás: a játék lezárását követő vasárnap, 2020.11.29.
 • Eredményhirdetés: A sorsolást követő legkésőbb 48 órán belül.
 • A játék menete: A játékosok feladata 2020.11.27. 23:59-ig lájkolni a megjelölt posztot és a poszt alatti hozzászólásban válaszolni arra a kérdésre, hogy „ Nektek milyen a tökéletes karácsony?”.
 • Egy hozzászóló a hozzászólásainak számától függetlenül egyszer vesz részt a sorsolásban, de amennyiben mind a négy oldalon megjelent felhívást kedveli és kommenteli, nagyobb eséllyel indul a játékban. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező és a játékban résztvevők (Feltöltő Pont, Hajnali Manna és Sweet Selection & Nahua) oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia. A nyerteseket a kedvelők és hozzászólók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a random.org oldal segítségével.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertest gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi oldal segítségével végezzük: random.org

A nyertes nevét a Szervező és a játékban résztvevők (Feltöltő Pont, Hajnali Manna és Sweet Selection & Nahua) oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül. Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg
 • Veszprém megyén kívüli lakcímmel rendelkezik.

5. A nyertes értesítése

A nyertessel Facebook üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. A nyertessel való kapcsolatfelvételt a Játékról szóló Facebook bejegyzésben névre hivatkozással is segítjük. A nyertes hozzájárul, hogy a nevét a Szervező és a játékban résztvevők (Feltöltő Pont, Hajnali Manna és Sweet Selection & Nahua)  oldalán közzé tegyük. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük. A nyeremény kiszállítását a Pekedli Kft. az általa vállalt Veszprém és 30 km-es körzetében, a https://pekedli.hu/gyakori-kerdesek/ oldalon megjelölt településekre díjmentesen vállalja. Amennyiben a nyertes lakcíme kívül esik ezen a körön, de még Veszprém megyében van, a nyertes a nyereményt egy előre egyezetett időpontban a PekedliPONT (Veszprém, Cholnoky u. 34. Feltöltő Pont) üzletében veheti át.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, telefonszám, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.